Home
Euronemovitosti
Copyright 2006 © Macháček

Financování

Veřejné dražby

Rady a doporučení

Oceňování nemovitostí

Realitní činnost

Právní služby

On - line odkazy

Ostatní služby

O nás

Oceňujeme pro níže uvedené bankovní ústavy :

e-banka
HVB Bank

HYPO stavební spořitelna

Wustenrot
Komerční banka Raiffeisen stavební spořitelna
BAWAG Bank
     
           


Zajistíme zpracování ocenění pro:


• bankovní ústavy
• nákup a prodej nemovitostí
• veřejné dražby
• konkurzní řízení
• atd.

Podklady pro ocenění nemovitosti:

• kopie snímku katastrální mapy (popř. geometrický plán – např. při rozdělení stávajících parcel)
• výpis z katastru nemovitostí na veškeré předmětné budovy, jednotky, pozemky
• nabývací titul (kupní smlouva, dědická, darovací atd)
• stavební povolení / územní rozhodnutí
• kolaudační rozhodnutí/ povolení změny užívání
• stavební plány – řez a půdorysy
• technická zpráva / popis stavby
• prohlášení vlastníka / smlouva o výstavbě (pouze u bytových/nebytových jednotek)
• smlouva o dílo včetně příloh/ časový harmonogram/ rozpočet nákladů
• nájemní smlouvy / přehled očekávaného nájemného
• evidenční listy u bytů s vázaným resp. regulovaným nájemným
• smlouvy o zřízení práv odpovídajících věcným břemenům
• smlouvy o zřízení předkupního práva
• demoliční výměr v případě odstranění stávajících staveb včetně rozpočtu na demolici
• ostatní informace dle potřeby sdělené při prohlídce nemovitosti

Realitní činnost

Zprostředkování prodeje:
• residenčních nemovitostí - rodinné domy, byty, rekreační objekty a pozemky
• komerčních objektů a nebytových jednotek (obchodní plochy, kanceláře, sklady atd.)

Zprostředkování pronájmu:
• bytů, RD
• kancelářských a obchodních prostor
• komerčních objektů
• rekreačních objektů

Doklady nutné k prodeji nemovitosti:

Osobní vlastnictví :

• aktuální výpis z katastru nemovitostí
• snímek katastrální mapy
• nabývací listina (kupní smlouva, dědické rozhodnutí, darovací smlouva, dohoda o zřízení práva osobního užívání pozemku …. atd.)
• znalecký posudek (zajistí naše realitní kancelář)
• u právnických osob (s.r.o., a.s.) výpis z obchodního rejstříku
• projektová dokumentace a další dokumenty dle potřeby

Družstevní vlastnictví :

• aktuální výpis z katastru nemovitostí
• snímek katastrální mapy
• stanovy družstva
• potvrzení o členství, výši členského podílu a míře jeho splácení (anuita)
• výpis z obchodního rejstříku
• projektová dokumentace a další dokumenty dle potřeby

ostatní informace dle potřeby sdělené při prohlídce nemovitosti

Doklady nutné k pronájmu nemovitosti:

• aktuální výpis z katastru nemovitostí
• snímek katastrální mapy (např. výrobní areály)
• projektová dokumentace a další dokumenty dle potřeby

Zprostředkování prodeje:


• residenčních nemovitostí - rodinné domy, pozemky, rekreační objekty a byty
• komerčních objektů a nebytových jednotek (obchodní plochy, kanceláře, sklady atd.)

Zprostředkování pronájmu:

• komerčních objektů
• kancelářských prostor
• bytů

Právní poradenství

- zpracování smluvní dokumentace pro prodej či koupi nemovitosti včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí
- sepsání nájemních/podnájemních smluv
- zřízení či zrušení věcného břemene včetně jeho zápisu do katastru nemovitostí
- zřízení či při splnění podmínek výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí
- převody bytových/nebytových jednotek
- převody družstevních bytů (práv a povinností spojených s členstvím v družstvu)
- zajištění bezpečného předání peněz (kupní ceny) formou notářské či bankovní úschovy dle přání klienta
- zajištění zaměření novostavby formou geometrického plánu včetně podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí
- spolupráce při vyhotovení předávacího protokolu při fyzickém předání zakoupené či prodávané nemovitosti
- právní poradenství v oblasti nemovitostí dle požadavku klienta

Provádíme veškeré právní poradenství související s činností naší společnosti.

 

Finanční poradenství

Nabízíme konzultaci a pomoc při vyřízení úvěru.

 

Veřejné dražby

Nabízíme pomoc při organizování veřejných dražeb nemovitostí.

 

Rady a doporučení

Daň z převodu nemovitostí - ve výši 3%


po prodeji nemovitosti platí prodávající, tj. částku odpovídající 3% celkové kupní ceny nebo z maximální výše částky posudku soudního znalce o ocenění předmětných nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí a podá vyplněné přiznání k dani z převodu nemovitostí spolu se znaleckým posudkem.

Co je hypoteční úvěr


„Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti dozví.“
Zastavená nemovitost se musí nacházet na území ČR, členského státu Evropské unie nebo jiného státu, tvořícího Evropský hospodářský prostor.
Co to znamená pro klienty?
Dříve bylo možné hypoteční úvěry poskytovat pouze na investice do nemovitostí na území ČR, na jejich výstavbu či pořízení, a zajistit jeho splacení zástavním právem k nemovitosti. Nyní již tato podmínka zákonem daná není a hypoteční úvěry jsou vlastně všechny úvěry zajištěné nemovitostí.
Výhodou pro klienty je to, že tyto úvěry díky zdrojům z vydaných HZL, mají lepší parametry než jaké mají spotřebitelské úvěry. Blíží se tak více doposud poskytovaným hypotečním úvěrům (doba splatnosti, fixace úrokové sazby, výše úrokové sazby, % zastavené nemovitosti).

Investicí do nemovitostí tak i nadále zůstává:

• koupě nemovitosti, stavebního pozemku
• výstavba nemovitosti
• rekonstrukce, modernizace či opravy nemovitosti
• splacení úvěru či půjčky použité na investice do nemovitosti
• případně získání vlastnického podílu na nemovitosti (např. vypořádání společného jmění manželů - SJM, vypořádání dědictví atd.)

Objektem hypotečního úvěru k investici do nemovitosti může být např.:

• stavební pozemek
• nemovitost sloužící k bydlení (např. rodinný dům či bytová jednotka)
• nemovitost sloužící k individuální rekreaci
• bytový dům, provozní dům
• nemovité příslušenství, které je součástí výše uvedených nemovitostí (garáž, bazén, sauna, terénní úpravy pozemku atd.)
• případně podnikatelské objekty

Co je stavební spoření


Stavební spoření v České republice vzniklo za účelem podpory řešení bytové situace občanů. Jedná se o komplexní finanční produkt poskytovaný stavebními spořitelnami. V jeho rámci může klient spořit, může požádat o úvěr ze stavebního spoření nebo o překlenovací úvěr a může také využívat státem poskytované podpory stavebního spoření.

Proč využít stavební spoření?

Stavební spoření je výhodnou formou uložení úspor, neboť vedle výhodné úrokové sazby, která je vyšší než na jiných spořících produktech, je podpořeno 15% státní podporou a navíc jsou úrokové výnosy osvobozeny od daně. Úspory jsou pojištěny a po 6 letech je možno využít jich k libovolnému účelu.
Systém stavebního spoření nabízí možnost výhodných úvěrů, které představují dostupný nástroj k pořízení vlastního bydlení. Úroky zaplacené při splácení úvěrů ze stavebního spoření jsou přitom odečitatelné z daní.

Jak stavební spoření funguje?

Každý zájemce o stavební spoření musí se spořitelnou nejprve uzavřít smlouvu o stavebním spoření. Ta se sepisuje na určitou cílovou částku a obsahuje předem sjednané podmínky spoření. Po uhrazení poplatku za uzavření smlouvy klient vstupuje do první fáze celého procesu - do fáze spoření.

Fáze spoření

V tomto období klient na svůj účet u spořitelny pravidelně (např. měsíčně, půlročně, ročně apod.) nebo nepravidelně (na účet lze kdykoliv vložit jakoukoliv částku) ukládá smluvené částky. Tyto částky jsou průběžně úročeny úrokovou sazbou z vkladů a jednou ročně k nim je připisována státní podpora.
Doba spoření není nijak maximálně omezena. Pokud však člověk nepožádá o úvěr a nechce přijít o státní podporu, musí vklady ve spořitelně nechat nejméně po dobu pěti let. Po pěti letech může buď smlouvu vypovědět a uspořené peníze použít na jakýkoliv účel (mimo jiné také na uzavření nové smlouvy o stavebním spoření) nebo může na stejnou smlouvu a za stejných podmínek spořit i nadále, do doby dosažení cílové částky.

Fáze úvěru

Člověk však se stavebním spořením nemusí jenom spořit, ale může také požádat o úvěr. V případě, že bude mít zájem o klasický úvěr ze stavebního spoření, musí ze zákona nejprve projít minimálně dvouletou fází spoření. Pro přidělení úvěru pak musí splnit i další podmínky, které si každá spořitelna stanovuje individuálně. Jde především o naspoření určitého procenta cílové částky, dosažení určité hodnoty hodnotícího čísla a předložení důkazů o dostatečné bonitě klienta, příp. zajištění úvěru. Úvěr může být (na rozdíl od částky získané pouze spořením) použit pouze na bytové potřeby a toto použití musí být řádně prokázáno.
Pokud člověk nesplní některou z podmínek pro přidělení úvěru ze stavebního spoření, může požádat o překlenovací úvěr. Ten mu může být přidělen prakticky ihned po založení smlouvy a slouží k překlenutí doby do přidělení klasického úvěru. Zároveň se splácením úroků z překlenovacího úvěru člověk spoří na svůj účet u stavební spořitelny, až do doby, kdy mu je přidělen řádný úvěr ze stavebního spoření, kterým se splatí úvěr překlenovací.
Stavební spoření končí výpovědí smlouvy nebo splacením úvěru.

Pojištění hypotéky


Nemovitost, která je předmětem zajištění hypotéčního úvěru, musí být pojištěna proti živelním rizikům na takovou částku, aby v případě vzniku pojistné události mohla plně nahradit výši nákladů nutných k obnovení původního stavu nemovitosti. Banka může v některých případech požadovat i další druh pojištění např. uzavření životního pojištění klienta.

Pojištění nemovitosti


Pojištění obytných budov a souvisejících staveb je vhodné nejen pro rodinné domy, ale i pro bytové domy, rekreační chaty a navíc pro související stavby, jakými jsou například bazény, skleníky, garáže nebo opěrné zdi a ploty.
Prohlídka místa pojištění a pojišťovaných staveb (kromě výjimečných případů) není nutná, pojistnou smlouvu můžete proto uzavřít i u přepážky dané pojišťovny.
Základní pojištění kryje škody způsobené:
• požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, pádem letadla, případně jeho části nebo nákladu
• povodní nebo záplavou
• vichřicí nebo krupobitím
• sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin
• pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů
• tíhou sněhu nebo námrazy
• zemětřesením
• vodou vytékající z vodovodních zařízení
• přetlakem nebo zamrzáním vody
• odcizením věcí krádeží, vloupáním nebo loupeži
• úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením věcí
Hlavní přednosti tohoto pojištění:

• výše pojistného závisí na výši pojistné částky, kterou si určíte sami podle své pojistné potřeby
• základní rozsah pojištění představuje standardní pojistnou ochranu
• srozumitelnost smluvních ujednání umožňuje snadnou orientaci v dané problematice
• zároveň s tímto pojištěním si můžete sjednat připojištění odpovědnosti za škodu občana, vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti.
Co dostanete v případě pojistné události?

Pojistné plnění je poskytováno v tzv. nových cenách. To znamená, že pojišťovna vyplatí plnění ve výši ceny, za kterou je možné v době pojistné události následky škody odstranit (např. v případě úplného zničení stavby budou z pojištění uhrazeny náklady na postavení stavby nové).
V případech, kdy bezprostředně před vznikem pojistné události byla hodnota pojištěné budovy nižší než 30 % z její nové hodnoty, je pojistné plnění poskytováno v ceně věci bezprostředně před pojistnou událostí (tzn. z její aktuální hodnoty je odečtena částka odpovídající opotřebení).

Pojištění domácnosti


Pojištění domácnosti vám poskytne pojistnou ochranu proti běžným rizikům spojeným s provozem domácnosti. Nově Vám navíc umožní sjednat připojištění stavebních součástí či připojištění bytů v osobním vlastnictví.
Prohlídka místa pojištění opět (kromě výjimečných případů) není nutná, pojistnou smlouvu můžete proto uzavřít i na daném pracovišti.
Přednosti tohoto pojištění:

• výše pojistného závisí na výši pojistné částky, kterou si určíte sami podle své pojistné potřeby
• základní rozsah pojištění představuje standardní pojistnou ochranu
• připojistit je možné věci, které jsou v základním rozsahu pojištění omezeny limitem plnění (např. starožitnosti, umělecké předměty, peníze, audio a videotechniku, hudební nástroje, jízdní kola apod.)
• předmětem připojištění mohou být i další věci (jako např. věci svěřené zaměstnavatelem k výkonu povolání), stejně jako další místa (např. nebytové prostory), která se zvlášť definují v pojistné smlouvě.
• srozumitelnost smluvních ujednání umožňuje snadnou orientaci v dané problematice.
• zároveň s pojištěním domácnosti si můžete sjednat připojištění odpovědnosti za škody z běžného občanského život
Co dostanete v případě pojistné události?
V případě požáru, výbuchu nebo pádu letadla je plnění poskytováno v tzv. nových cenách bez ohledu na opotřebení věci. To znamená, že pojišťovna vyplatí plnění ve výši ceny věci (stejných parametrů, výkonů apod.), za kterou je možné ji zakoupit v době pojistné události. Při pojistných událostech způsobených ostatními výše uvedenými vlivy je pojistné plnění vyplaceno rovněž v nových cenách kromě případů, kdy bezprostředně před vznikem pojistné události byla hodnota pojištěné věci nižší než 50% z aktuální ceny. V tom případě je pojistné plnění poskytnuto v ceně věci bezprostředně před pojistnou událostí (tzn. z její aktuální hodnoty je odečteno opotřebení). Vámi stanovená pojistná částka, kterou jste určili na základě hodnoty svého majetku, představuje horní hranici plnění pojišťovny

Odkazy

Nahlížení do katastru nemovitostí
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Notářská komora
http://www.nkcr.cz/

Státní správa zeměměřictví a katastru
http://www.cuzk.cz/

Obchodní rejstřík
http://portal.justice.cz/uvod/justice.aspx

Portál české správy
www.portal.gov.cz

český úřad zeměměřický a katastrální
www.cuzk.cz

 

 

převody

energií

Praha

Brno

Pražské vodovody a kanalizace
pre.cz

Jihomoravská energetika
jme.cz

Pražská energetika
pvk.cz

Brněnské vodovody a kanalizace
bvk.cz

Pražská plynárenská
ppas.cz

Jihomoravská plynárenská
rwe-jmp.cz

 

Ostatní služby


• zajištění právního servisu
(sepsání smluv o budoucích smlouvách, kupní, návrhy na vklad do katastru atd.)
• zajištění tržních (pro peněžní ústavy) a vyhláškových znaleckých posudků
• vaši nemovitost prezentujeme na našich internetových stránkách www.euronemovitosti.cz
• po dohodě s majitelem viditelně označíme Vaši nemovitost plachtou či informační tabulí "na prodej" nebo "k pronájmu"
• poradenský servis, prohlídky, inzerce, prezentace ve vitrínkách a na internetu je pro naše klienty zdarma
• v provizi jsou zahrnuty veškeré poplatky spojené s právními službami
(sepsání smlouvy kupní, návrh na vklad), vypracování vyhláškového znaleckého posudku
• při zprostředkování prodeje zaručujeme serióznost a diskrétnost
Naše služby pro kupující:
• bezplatné prohlídky nemovitostí
• bezplatné vedení zájemců v databázi
• bezplatné informování zájemců o nové nabídce a to telefonickou formou nebo e-mailem.
• při realizaci prodeje/pronájmu jsou v ceně zahrnuty veškeré služby související

 

O nás :

Naše obchodní sdružení EURONEMOVITOSTI vstoupilo na trh s cílem poskytovat profesionální služby v oblasti obchodu s nemovitostmi. Nabízíme profesionální servis s důrazem na individuální přístup ke klientovi.
Naši pracovníci mají dlouholetou praxi v těchto oblastech - oceňování nemovitostí, realitní činnost a právní služby.
Zkušenosti jsme získali ve významných mezinárodních společnostech působících v ČR:
ČSOB a.s., Raiffeisenbank a.s., HVB Bank a.s., Znalecký ústav NOVOTA a.s.
Naše základní přednosti jsou:
- Krátké lhůty zpracování za bezkonkurenční ceny
- Komplexní servis v oblasti oceňování nemovitostí
- Diskrétnost a nezávislost

Zajistíme Vám individuální přístup k potřebám a přáním klienta a proto nás neváhejte kontaktovat.